eu__940

EU – sammanfattning
Borgerlig Framtid är positiva till ett svenskt EU-medlemskap eftersom det underlättar för både svenska företag och privatpersoner på många olika sätt. Unionen har dock utvecklats i en osund riktning, vilket gör att den i grunden behöver reformeras för att kunna överleva. Sverige ska omförhandla medlemsavgiften med EU och fortsatt stå utanför valutaunionen EMU. Sverige ska dessutom ändra i grundlagen så att det inte står där att vi ska vara med i EU, utifall att unionen snabbt förändras och dess funktion blir osäker.

< Åter till Vår politik

EU

Borgerlig Framtid är positiva till ett svenskt EU-medlemskap. Detta då det underlättar för svenska företag att göra affärer med andra företag inom EU, att det är lätt som privatperson att resa och flytta till andra länder, att utbytet av studenter mellan olika länder underlättas, bland mycket annat.

EU är dock på väg att förändras i grunden. Dess förmåga att hantera stora, viktiga politiska frågor blir allt mer ifrågasatt. Främst på grund av den långvariga ekonomiska krisen – som framför allt har drabbat södra Europa – och den stora immigrations- och flyktingvågen från den tredje världen. Men även på grund av att många medborgare från Östeuropa söker sig till Väst- och Nordeuropa för att arbeta eller tigga. Samt att en eventuell utvidgning av unionen, som skulle innefatta länder som Turkiet och Ukraina, har skapat splittring och säkerhetspolitiska problem. Det här har lett till att missnöjet med unionen har blivit stort bland befolkningarna i många medlemsländer. Samtidigt har nationalstaternas betydelse – och tron på att man själva är bättre beskaffade att hantera dessa frågor – ökat. I spåren av detta lämnar Storbritannien unionen och fler länder kan följa efter, vilket i längden skulle hota hela unionens existens.

Problemet med EU är att det har gått från att vara ett samarbetsprojekt mellan olika nationalstater till att allt mer ta formen av en federation. Detta, ett Europas Förenta Stater, är något som har setts som positivt av många politiker, både bland de som arbetar i Bryssel och i de olika medlemsländernas nationella parlament. Tanken har däremot inte gillats av majoriteten av medlemsländernas befolkningar, som med oro har sett på att mycket bestäms långt bort från dem själva. Det här har gjort att diskussionen om EU har kommit att handla om unionen överhuvudtaget ska finnas kvar. Detta istället för att verka för ett gott samarbete medlemsländerna emellan, som skulle kunna utvecklas och förbättras.

För att EU ska ha en chans att överleva ser vi i Borgerlig Framtid att den i grunden behöver reformeras. Vi vill därför att Sverige, inom ramen för EU, ska verka för att:

– EU:s yttre gränser säkerställs. Samtidigt ska EU upprätta samarbetsavtal med länder i tredje världen, så att flyktingar och asylsökande som illegalt försöker ta sig in i Europa kan föras dit och få uppehälle där.
– gränskontrollerna mellan medlemsländerna stärks, för att minska trafiken av illegala varor och personer.
– länder som inte tar hand om sin egen befolkningar ska kunna uteslutas ur EU.
– medlemsförhandlingar med samtliga ansökande länder läggs på is fram till dess att EU åter har blivit stabilt och välfungerande.
– byråkratin och detaljstyrningen inom EU minskar samt att slöseriet med skattemedel upphör. Till exempel ska EU omedelbart sluta med flytten av parlamentet från Bryssel till Strasbourg en vecka varje månad.
– jordbruksstödet, som är den enskilt största utgiftsposten i budgeten, i grunden görs om.
– EU ska kunna agera kraftfullare i såväl beslutsfattandet som genomförandet och övervakningen av beslutade miljöinsatser. Detta för att förbättra havskvaliteten i Östersjön – samt andra hav, sjöar och floder – minska skadliga utsläpp, stimulera övergången till förnybar energi och få en hållbar livsmedelsindustri.

Sverige ska också omförhandla medlemsavgiften med EU. Sverige ska även fortsatt stå utanför valutaunionen EMU och därmed ha kvar kronan som valuta.

Vidare vill Borgerlig Framtid verka för en ändring i den svenska grundlagen, Regeringsformen, så att inte längre står där att Sverige ska vara med i EU. Om något sker, som riskerar att hota Sverige och vår ekonomi, har vi då möjlighet att lättare kunna lämna unionen. Samtidigt med ambitionen att förbättra EU ser vi i Borgerlig Framtid nämligen att utvecklingen inom unionen kan göra att den förändras så kraftigt att dess funktion blir osäker. Det här framför allt om fler länder lämnar EU.

För att vara förberedda på om något sådant skulle hända bör Sverige, parallellt med ovanstående, inleda ett mycket tätt samarbete med övriga nordiska länder. Det kan även innefatta de baltiska länderna. Samarbetet bör både vara ekonomiskt och militärt, så att det får en stabiliserande roll i vår del av världen. Då våra grannländer står oss kulturellt och historiskt nära finns det goda möjligheter för att ett sådant samarbete blir både välfungerande och långvarigt.

< Åter till Vår politik